Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ-Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ - ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.» (εφεξής Χρωτέχ) μέσω του δικτυακού τόπου www.chrotex.gr [εφεξής Ιστοσελίδα] προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες και τους χρήστες της. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας  διέπεται από τους παρόντες «Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης» και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους καθώς και την πλήρη συμμόρφωση του χρήστη με αυτούς.

Η Χρωτέχ  μπορεί, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, και για οποιοδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους Όρους & τις Προϋποθέσεις Χρήσης, η δε ενημέρωση για τις εκάστοτε αλλαγές θα γίνεται με απλή σχετική αναγραφή στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από την ημερομηνία ισχύος των τυχόν αλλαγών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από εκείνον (χρήστη).

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Χρωτέχ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν αυτές παρέχονται από τη Χρωτέχ ή τρίτο μέρος.

1.2. Η Χρωτέχ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά συνέπεια ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει.

1.3. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα  μπορεί να μην είναι πάντα πλήρως ενημερωμένες και, για τον λόγο αυτό αναγράφονται με την επισήμανση «ως έχει» ή «ως διατίθεται». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενό τους, όντας έτσι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στον ίδιο ή τρίτους η χρήση του περιεχομένου και συνομολογεί ότι η Χρωτέχ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις σε σχέση με αυτό.

1.4 Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα  είναι δωρεάν και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνάπτεται κανενός είδους εμπορική ή επαγγελματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη Χρωτέχ.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και εξαρτημάτων που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Χρωτέχ εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα  αποτελούν εμπορικά σήματα της Χρωτέχ, εκτός από αυτά που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτους.

Σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  δεν πρέπει να συνάγεται, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι παρέχεται οποιαδήποτε άδεια χρήσης ή εκχωρούνται οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα της Χρωτέχ.

2.3. Η Χρωτέχ, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν τροποποιεί τις πληροφορίες με κάποιον τρόπο και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες σημάνσεις περί πνευματικής ή άλλου είδους ιδιοκτησίας, δίνει την περιορισμένη άδεια στον χρήστη μόνο να αντιγράφει/εκτυπώνει από την Ιστοσελίδα, για προσωπική και μη εμπορική χρήση από την πλευρά του, αποσπάσματα ή έγγραφά της, εκτός από όσα είναι ιδιοκτησίας τρίτου και έχουν επισημανθεί ως τέτοια.

Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Χρωτέχ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεσή της.

2.4. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται απόλυτα η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτή και/ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες. Κανένας σύνδεσμος (εφεξής link) της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση της Χρωτέχ.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) στη Χρωτέχ δεν θεωρούνται εμπιστευτικές αλλά και προς δημόσια χρήση και ο χρήστης δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να υποβάλει τις πληροφορίες αυτές.

Ο χρήστης, κατά την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα , ευθύνεται προσωπικά για τη συμμόρφωσή του με τον Νόμο.

Η Χρωτέχ μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή κάποιες από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό, ακόμα και για την ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση των προϊόντων της. Επίσης, η παροχή αυτών των πληροφοριών από τον χρήστη προς τη Χρωτέχ γίνεται δωρεάν και δεν μπορεί να αναζητηθεί από αυτόν κανενός είδους αποζημίωση ή αμοιβή.

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.1. Ορισμένα από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να ανήκουν σε τρίτους ή να υπάρχουν links που οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αφού αποτελούν έκφραση δικών τους απόψεων, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Χρωτέχ.

4.2 Η Χρωτέχ δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και διατίθεται στην Ιστοσελίδα αυτή αλλά δηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει την άδεια και την απαραίτητη συναίνεση από τον τρίτο πριν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω περιεχομένου.

4.3 Η Χρωτέχ παρέχει links για διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους που ανήκουν σε τρίτους, και μόνο επίσκεψη αυτών γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας της, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ή το περιεχόμενου τους. Σύνδεση σε άλλη τοποθεσία ή υπηρεσία δεν συνεπάγεται υιοθέτηση του περιεχομένου αυτής.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (εφεξής download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από την ενέργεια αυτή, επαφίενται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη, που θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει είναι συμβατό με τον υπολογιστή του και δεν περιέχει ιούς, άλλως έχει την απαραίτητη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση αυτών.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Χρωτέχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποιοδήποτε μέρος ή να αποσύρει ολόκληρη την Ιστοσελίδα , οποτεδήποτε, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα .

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι ερωτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@chrotex.gr.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η Χρωτέχ θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας  της και φροντίζει για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται.

Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Χρωτέχ συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας και σε περίπτωση διαφωνίας να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας.

Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί να αλλάζει και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει σχετική επισήμανση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την πολιτική εχεμύθειας ώστε να γνωρίζει τις αλλαγές της, άλλως η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής όπως θα ισχύουν.

8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

8.1.1. Γενικές Πληροφορίες: Από κοινού με τρίτους συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης στην Ιστοσελίδα και μπορούν να μοιραστούν με τρίτους.

8.1.2. Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πχ. για λήψη ενημερώσεων μέσω e-mail), συμπληρώνεται μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το όνομά, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση των στοιχείων αυτών, οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@chrotex.gr.

8.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΩΤΕΧ

Ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείου, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Χρωτέχ και των συνεργατών της. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες εφόσον δεν το επιθυμεί, ενημερώνοντας μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@chrotex.gr.

8.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (εφεξής firewall). Η Χρωτέχ διαθέτει πολιτικές ασφαλείας που έχουν στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών.

8.4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η Χρωτέχ δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα περιέχονται σε γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας. Η Χρωτέχ δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση των σκοπών της Χρωτέχ και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της σχέσης της με τον εκάστοτε χρήστη, δύναται να λαμβάνουν γνώση του αρχείου τρίτοι, συνεργάτες της Χρωτέχ.

Η μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι εξασφαλισμένη μέσω των τωρινών, συνήθων τεχνικών μέτρων. Η Χρωτέχ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή για το χρονικό διάστημα που ο νόμος προβλέπει.

Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα του Ν.2472/97. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης δικαιούται να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, που βρίσκονται στη διάθεση της Χρωτέχ και να ζητήσει τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων, χωρίς χρέωση.

8.5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα Cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της εκάστοτε ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται τα cookies, αλλά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser μπορεί να μην επιτρέπεται η μεταφορά, αν το επιθυμεί ο χρήστης.

8.6.ΠΑΙΔΙΑ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων, όπως επενδυτές και άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη Χρωτέχ, η οποία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

8.7 ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η Χρωτέχ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Ιστοσελίδας.

8.8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Χρωτέχ επιθυμεί την επικοινωνία με τους χρήστες της Ιστοσελίδας ή τους επισκέπτες μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@Chotex.gr.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1 Η ιδιότητα ως χρήστη της Ιστοσελίδας αυτής είναι προσωπική και ως εκ τούτου ο εκάστοτε χρήστης δεν πρέπει να την μοιράζεται με άλλο άτομο. Εάν του έχει δοθεί όνομα χρήστη και/ή κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να ενημερώνει τη Χρωτέχ αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβαση. Είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2 Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος, στη συνέχεια, εγείρει αξίωση κατά της Χρωτέχ, ο χρήστης θα αποζημιώσει την Χρωτέχ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν προκύπτει από μια τέτοια αξίωση.

9.3 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις χρεώσεις τρίτων (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

9.4 Ως χρήστης αναλαμβάνει:

9.4.1 να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα  σύμφωνα με τις οδηγίες του, για τις οποίες θα ενημερώνεται από την Χρωτέχ από καιρού εις καιρόν και μόνον για τον σκοπό που αυτό παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης ή ως άλλως καθορίζεται στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της Χρωτέχ.

9.4.2 να μην ενεργεί, κατά τη χρήση  της Ιστοσελίδας, εκούσια ή ακούσια, αντίθετα στον Νόμο.

9.4.3 να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Χρωτέχ ή τρίτων μερών.

9.4.4 να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα ή και δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

9.4.5 να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή με σκοπό την πρόκληση διατάραξης, παρενόχλησης ή ανησυχίας σε οποιονδήποτε τρίτο, ή να αποστέλλει μηνύματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της για τέτοιους σκοπούς.

9.4.6 να ενημερώνει άμεσα τη Χρωτέχ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του από τη χρήση της Ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από τη Χρωτέχ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

9.4.7 να ενημερώνει άμεσα τη Χρωτέχ για τις αλλαγές των στοιχείων εγγραφής του. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του διατηρούνται ενημερωμένα.

10. ΓΕΝΙΚΑ

10.1 Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων είναι για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

10.2 Οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της Χρωτέχ και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη, και υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια.

input:focus, select:focus, textarea:focus { border-color: #e31e25; } a { color: #e31e25; } .radio i, .checkbox i { color: #e31e25; } .radio i:before { background-color: #e31e25; } .button, .btn-default { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .button:hover { color: #e31e25; } .page-header-top { background-color: #e31e25; } .page-header-bottom-alt { background-color: #e31e25; } .page-intro:after { background-color: #e31e25; } .page-intro:before { background-color: #e31e25; } .page-content-section-bg { background-color: #e31e25; } .page-content-section-bg:before { background-color: #e31e25; } .page-content-section-border { border-top-color: #e31e25; } .page-footer { background-color: #e31e25; } .block-head-1 { border-bottom-color: #e31e25; } .block-head-1 i { background-color: #e31e25; } .block-head-2:after { background-color: #e31e25; } .block-head-2 i:after, .block-head-2 i:before { background-color: #e31e25; } .block-head-3 { border-bottom-color: #e31e25; } .block-head-3 i:after { background-color: #e31e25; } .block-head-4:after { background-color: #e31e25; } .block-head-7 { border-bottom-color: #e31e25; } .block-head-7:after { background-color: #e31e25; } .page-content-section-bg .block-head-3 i { color: #e31e25; } .main-search button { color: #e31e25; } .main-search button:after { background: #e31e25; } .main-nav li a { color: #e31e25; } .main-nav li a:before { background-color: #e31e25; } .main-nav li ul { background-color: #e31e25; } .main-nav li li:hover > a, .main-nav li li.active > a, #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit:hover, .block-product-details .add-wishlist .button-alt:hover, .block-product-details-2 .add-wishlist .button-alt:hover { color: #e31e25; } .main-nav .switcher { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .main-nav .mega > div { background-color: #e31e25; } #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit, .btn-primary:hover, .btn-primary:focus, .btn-primary:active { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .art-portfolio ol li.active, .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle, .ui-slider-horizontal .ui-slider-range, .btn-primary.link { background-color: #e31e25; } .btn-primary, .button:hover, .btn-default:hover, .btn-default:focus, .btn-default:active { border-color: #e31e25; color: #e31e25; } .btn-primary.link:hover, .btn-primary.link:focus, .btn-primary.link:active { color: #e31e25; } } @media screen and (max-width: 767px) { /* phone */ .main-nav ul { background-color: #e31e25; } .main-nav li a { color: #ecf0f1; } .main-nav li ul { background: #e9e9e9; } .main-nav li li { border-top-color: #e31e25; } .main-nav li li a { color: #e31e25; } .main-nav li li a:hover { background-color: #e31e25; color: #fff; } .main-nav li li ul { border-top-color: #e31e25; } .main-nav .mega ul li { border-top-color: #e31e25; } } .slider-revolution .fa:after { background-color: #e31e25; } .slider-revolution .title { border-top-color: 1px solid #e31e25; border-bottom-color: 1px solid #e31e25; } .slider-revolution .button-my { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .slider-revolution .button-my:hover { color: #e31e25; } .pagination-1 a:hover { border-color: #e31e25; color: #e31e25; } .pagination-1 .active, .pagination-1 .active:hover { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .pagination-2 a:hover { color: #e31e25; } .pagination-2 .active, .pagination-2 .active:hover { background: #e31e25; } .pagination-3 a:before { box-shadow: inset 0 0 0 1px #e31e25; } .pagination-3 .active:before, .pagination-3 .active:hover:before { background: #e31e25; } .pagination-4 a:hover { border-color: #e31e25; } .pagination-4 .active { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .pagination-5 a { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; color: #e31e25; } .block-benefits div:hover { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-benefits i { color: #e31e25; } .block-benefits-2 li i { color: #e31e25; } .block-benefits-2 .tabs a:hover { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-benefits-2 .tabs .active a, .block-benefits-2 .tabs .active a:hover { color: #e31e25; } .block-benefits-3 i { color: #e31e25; } .block-about .button { border-color: #e31e25; color: #e31e25; } .block-about .button:hover { background: #e31e25; color: #ecf0f1; } .block-about .owl-prev:hover, .block-about .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-about-2 .bar { background: #e31e25; } .block-about-2 .value { color: #e31e25; } .block-about-4 .owl-pagination div { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-about-5 .owl-prev, .block-about-5 .owl-next { display: inline-block; border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-about-5 .owl-prev:hover, .block-about-5 .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-about-6 .icons a:hover { color: #e31e25; } .block-mission .year { background: #e31e25; } .block-mission .years a:after { border-bottom-color: #e31e25; } .block-recent-works ol li:hover { color: #e31e25; } .block-recent-works ol .active { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-recent-works .description { background: #e31e25; } .block-recent-works .description:before { border-right-color: #e31e25; } .block-recent-works-3 h3 { border-top-color: #e31e25; } .block-recent-works-3 .link { border-color: #e31e25; } .block-recent-works-3 .fancybox { background-color: #e31e25; } .block-recent-works-3 .owl-pagination div { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-recent-works-4:before { background: #e31e25; } .block-recent-works-4 .fancybox { background: #e31e25; } .block-recent-works-4 .owl-prev:hover, .block-recent-works-4 .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-recent-works-6 a:before { background: #e31e25; } .block-recent-works-6 .owl-prev, .block-recent-works-6 .owl-next { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-recent-works-6 .owl-prev:hover, .block-recent-works-6 .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio ol li.active { border-bottom-color: #e31e25; } .block-portfolio ul .pic span:after, .block-portfolio ul .pic span:before { background: #e31e25; } .block-portfolio ul .pic span i { color: #e31e25; } .block-portfolio-2 ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-2 ol li.active { background: #e31e25; } .block-portfolio-2 ul .pic:before { background: #e31e25; } .block-portfolio-2 ul .pic a { background: #e31e25; } .block-portfolio-2 ul .pic a:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-3 ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-3 ol li.active { background: #e31e25; } .block-portfolio-4 h3 { border-top-color: #e31e25; } .block-portfolio-4 .link { border-color: #e31e25; } .block-portfolio-4 .fancybox { background: #e31e25; } .block-portfolio-5 ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-5 ol li.active { background: #e31e25; } .block-portfolio-5 .info:before { background: #e31e25; } .block-portfolio-6 ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-6 ol li.active { background: #e31e25; } .block-portfolio-6 ul a:before { background: #e31e25; } .block-portfolio-7 ol li:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-7 ol li.active { background: #e31e25; } .block-portfolio-7 ul li:before { background: #e31e25; } .block-portfolio-7 ul a:hover { color: #e31e25; } .block-portfolio-8 li div:before { background: #e31e25; } .block-portfolio-8 li a { background: #e31e25; } .block-clients .owl-prev, .block-clients .owl-next { color: #e31e25; } .block-testimonials-3 .carousel h3 { border-bottom-color: #e31e25; } .block-testimonials-3 .owl-pagination div { border-color: #e31e25; } .block-testimonials-3 .owl-pagination .active { background: #e31e25; } .block-testimonials-4 .owl-prev, .block-testimonials-4 .owl-next { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-testimonials-4 .owl-prev:hover, .block-testimonials-4 .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-services li a { border-color: #e31e25; } .block-services li a:hover { background-color: #e31e25; } .block-services-2 li a:hover { background: none; } .block-services-2 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #e31e25; } .block-services-2 li a:hover:after { background-color: #e31e25; } .block-services-3 li a:hover { background: none; } .block-services-3 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #e31e25; } .block-services-3 li a:before { background: #e31e25; box-shadow: inset 0 0 0 2px #e31e25; } .block-services-3 li a:hover:after { background-color: #e31e25; } .block-services-4 li a { border-color: #e31e25; } .block-services-4 li a:hover { background-color: #e31e25; } .block-services-5 li i { color: #e31e25; } .block-services-5 li i:hover { background: #e31e25; } .block-services-6 h3 span { color: #e31e25; } .block-services-6 li a { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-services-6 li a:hover { color: #e31e25; } .block-services-7 .info i { background: #e31e25; } .block-services-7 .carousel .active { background: #e31e25; } .block-services-7 .carousel .owl-prev, .block-services-7 .carousel .owl-next { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-services-7 .carousel .owl-prev:hover, .block-services-7 .carousel .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-pricing dt { color: #e31e25; } .block-pricing .price:before { background: #e31e25; } .block-pricing li:hover .inner { background: #e31e25; } .block-pricing li:hover .button { color: #e31e25; } .block-pricing li:hover .button:hover { background: #e31e25; } .page-content-section .block-pricing .inner { box-shadow: 0 0 0 1px #e31e25; } .block-pricing-2 dt { color: #e31e25; } .block-pricing-2 .price { background: #e31e25; } .block-pricing-2 .button { color: #e31e25; } .block-pricing-2 li:hover .inner { background: #e31e25; } .block-pricing-2 li:hover .button:hover { background: #e31e25; } .block-progress li i { border-color: #e31e25; color: #e31e25; } .block-team-2 .pic:before { background-color: #e31e25; } .block-team-2 .icons a { color: #e31e25; } .block-team-3 .pic:before { background-color: #e31e25; } .block-team-3 .icons a { color: #e31e25; } .block-team-3 .info h3 { color: #e31e25; } .block-team-list .pic span:after { background-color: #e31e25; } .block-team-list .icons a:hover { color: #e31e25; } .block-team-list .icons a:before { background: #e31e25; } .block-team-list .skills { border-top-color: #e31e25; border-bottom-color: #e31e25; } .block-team-grid .pic:before { background-color: #e31e25; } .block-skills i:before { background-color: #e31e25; } .block-skills .bar { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-skills-2 i:before { background-color: #e31e25; } .block-skills-2 .bar { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-capabilities h3 { color: #e31e25; } .block-capabilities-2 h3 { color: #e31e25; } .block-recent-posts .info { background-color: #e31e25; } .block-recent-posts-2:before { background-color: #e31e25; } .block-recent-posts-2 li .button { color: #e31e25; } .block-recent-posts-2 li .button:hover { background-color: #e31e25; } .block-recent-posts-2 .button-more { color: #e31e25; } .block-recent-posts-2 .button-more:hover { background-color: #e31e25; } .block-featured-posts .pic:before { background-color: #e31e25; } .block-blog-list .link { background: #e31e25; } .block-blog-list .date:before { background-color: #e31e25; } .block-blog-list .date-alt { background-color: #e31e25; } .block-blog-list .zoom { background-color: #e31e25; } .block-blog-grid .link { background: #e31e25; } .block-blog-grid .date:before { background-color: #e31e25; } .block-blog-grid .pic:hover .date { color: #e31e25; } .block-blog-grid .zoom { color: #e31e25; } .block-blog-details .date:before, .block-blog-details .reply:before, .block-blog-details .type:before { background-color: #e31e25; } .block-blog-details .date-alt { background-color: #e31e25; } .block-blog-details .share a:before { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-blog-details .share a:hover { color: #e31e25; } .block-blog-details .about:before { background: #e31e25; } .block-catalog-toolbar .view a:hover { border-color: #e31e25; color: #e31e25; } .block-catalog-toolbar .view .active, .block-catalog-toolbar .view .active:hover { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-catalog-toolbar .direction { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-catalog-toolbar .direction:hover { color: #e31e25; } .block-catalog-grid .pic:before { background: #e31e25; } .block-catalog-grid .badge { background: #e31e25; } .block-catalog-grid .price { color: #e31e25; } .block-catalog-grid .owl-prev, .block-catalog-grid .owl-next { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-catalog-grid .owl-prev:hover, .block-catalog-grid .owl-next:hover { color: #e31e25;; } .block-catalog-list .pic:after { background-color: #e31e25; } .block-catalog-list .badge:before { background-color: #e31e25; } .block-catalog-list .price { color: #e31e25; } .block-catalog-list .owl-prev, .block-catalog-list .owl-next { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-catalog-list .owl-prev:hover, .block-catalog-list .owl-next:hover { color: #e31e25;; } .block-product-details .price { color: #e31e25; } .block-product-details .button-alt { color: #e31e25; } .block-product-details-2 .button-alt { color: #e31e25; } .block-product-details-2 .share a:before { background-color: #e31e25; box-shadow: 0 0 0 2px #e31e25; } .block-product-details-2 .share a:hover { color: #e31e25; } .block-product-info .owl-prev, .block-product-info .owl-next { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-product-info .owl-prev:hover, .block-product-info .owl-next:hover { color: #e31e25; } .block-product-tabs .head .active { color: #e31e25; } .block-product-tabs .head .active:before { border-top-color: #e31e25; } .block-shopping-cart th { border-top-color: #e31e25; color: #e31e25; } .block-shopping-cart .price { color: #e31e25; } .block-shopping-cart .remove { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-shopping-cart .remove:hover { color: #e31e25; } .block-shopping-cart .quantity a { color: #e31e25; } .block-shopping-cart .empty td { border-bottom-color: #e31e25; } .block-shopping-cart-totals dd { color: #e31e25; } .block-shopping-cart-totals .button-alt { color: #e31e25; } .block-checkout-order td:last-child { color: #e31e25; } .block-checkout-payment label { color: #e31e25; } .block-welcome .icons i:after { border-color: #e31e25; background: #e31e25; } .block-welcome .icons a:hover i { color: #e31e25; } .block-pasteboard:before { background: #e31e25; } .block-pasteboard .icons a:hover { color: #e31e25; } .block-map-3 .block-head { color: #e31e25; } .block-contacts ul li:after, .block-contacts ul li:before { border-color: #e31e25; background-color: #e31e25; } .block-contacts ul li:before { background-color: #fff; } .block-contacts ul li span { border-bottom-color: #e31e25; } .block-contacts ul .active { color: #e31e25; } .block-contacts ul .active:before { background-color: #e31e25; } .block-contacts ol { border-top-color: #e31e25; } .block-contacts ol li { color: #e31e25; } .block-contacts ol li i:after { background-color: #e31e25; } .block-feedback .message i, .block-feedback-2 .message i { color: #e31e25; } .block-not-found h3 { color: #e31e25; } .block-not-found .pic:before { background-color: #e31e25; } .block-not-found .pic div:before { background-color: #e31e25; } .block-not-found-2 .button { color: #e31e25; } .block-not-found-2 .button:hover { background: #e31e25; } .block-coming-soon li:before { background-color: #e31e25; } .block-coming-soon-2 li:after { background-color: #e31e25; } .widget-categories a:hover, .widget-categories a.active { color: #e31e25; } .widget-top-posts a:hover { color: #e31e25; } .widget-text hr { border-top-color: #e31e25; } .widget-text em { color: #e31e25; } .widget-archive a:hover, .widget-archive a.active { color: #e31e25; } .widget-tags a:hover { color: #e31e25; } .widget-categories-filter a:hover { color: #e31e25; } .widget-categories-filter .active { color: #e31e25; } .widget-categories-filter .active span { background-color: #e31e25; } .widget-price-filter .ui-slider-range { background-color: #e31e25; } .widget-price-filter .ui-slider-handle { background-color: #e31e25; } .widget-color-filter .active:before { border-color: #e31e25; } .widget-top-products .pic i { background-color: #e31e25; } .main-nav ul { background-color: #e31e25; }